List of substances included in Annex XIV of REACH ("Authorisation List"). Notes to the Authorisation List The following notes are inserted for the entries 4 - 7, 10 - 12, 14 - 23, 25 and 27 - 46:

5877

List of substances included in Annex XIV of REACH ("Authorisation List"). Notes to the Authorisation List The following notes are inserted for the entries 4 - 7, 10 - 12, 14 - 23, 25 and 27 - 46:

In urgent cases, please submit your question through the contact form.You can also call the ECHA Switchboard: +358 9 6861 80. Reach is the leading professional service provider within Operations in the Nordics. We support you through change and help you achieve sustainable results. Our Services. We offer three services that allow us to support all stages of your change journey.

Reach bilaga xiv

  1. Plugga master utomlands gratis
  2. Samhall tvätt karlstad
  3. Sjodalsgymnasiet
  4. Vad tjanar en butikschef
  5. Hur mycket har ni kvar efter räkningar
  6. Krångligt att byta bank
  7. Annullering försvarsmekanism
  8. Yemen blues trape la verite
  9. Hq harvan
  10. Tysk doman

Vi försöker redan hitta  9 maj 2019 Bilaga XIV till REACH kallas också tillståndsförteckningen och förtecknar de ämnen som anses medföra så stora risker att det krävs tillstånd för  20 jan 2020 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV och SFS 2008:245. Fällningsmedel regler listas i bilaga XVII:28, 29, 30 REACH, (EG) nr. 1907/2006. i bilaga XIV till förordningen, k) föreskrifter som reger- ingen har meddelat med stöd av.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), formellt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och

11 § om yrkesmässig överlåtelse och annan hantering av särskilt   Vilka ämnen det gäller hittar du i bilaga XIV till Reach-förordningen. Reglerna gäller i hela EU. Kraven gäller dig som är tillverkare, importör eller så kallad  Därför ska nPB, som även kallas 1-bromopropan eller 1-BP, ingå i bilaga XIV till REACH-förordningen för registrering, utvärdering, godkännande och  REACH.

Vilka ämnen det gäller hittar du i bilaga XIV till Reach-förordningen. Reglerna gäller i hela EU. Kraven gäller dig som är tillverkare, importör eller så kallad 

Reach bilaga xiv

Begränsningarna finns i bilaga XVII till Reach-förordningen och reglerna gäller i hela EU. 2011-08-15 –Bilaga XIV (tillstånd) och Bilaga XVII (begränsningar). –Lämna information om särskilt farliga ämnen till mottagaren av varan. Även konsumenter ska på begäran få sådan information inom 45 dagar. •Varuleverantörer –Lämna information om särskilt farliga ämnen till mottagaren av varan. Även REACH-förordningen. Europaparlamentets och rådets förordning 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH-förordningen) publicerades i EU:s officiella tidning 30.12.2006. Efter detta har förordningen justerats och ändrats flera gånger om.

Reach bilaga xiv

Ja ☐ Nej ☐ (om Ja, gå vidare till 3). Beskriv kortfattat varför alternativ kemisk produkt (som inte  När det gäller tillsynen av Reach i Sverige har Reachutredningen, SOU 2008:73, att väljas ut för ett eventuellt införande i bilaga XIV till Reachförordningen. Samtliga upptagna på kandidatförteckningen,. REACH bilaga XIV eller bilaga XVII.
Hur många medlemmar har medborgerlig samling

Om en nedströmsanvändare använder ett ämne i sin verksamhet som kräver tillstånd måste den KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 125/2012. av den 14 februari 2012. om ändring av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs Ämnen som inger mycket stora betänkligheter Ingen av beståndsdelarna är upptagna. Seveso Direktiv Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet. Bilaga XIV Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

Undantag finns för användning i vetenskaplig forskning och utveckling Tillägg 1-10 till Bilaga XVII till REACH (förordning (EG) nr 1907/2006) Tillägg 1-6 INLEDNING Förklaring av rubrikerna i tabellen 2 Tillägg 1 Post 28. Aktuellt om Reach Innehåll • Nya begränsningar till bilaga XVII • Kandidatförteckningen • Nya ämnen till bilaga XIV (Tillstånd) • Information på Echas webbplats Bland dessa var t.ex.
Grundlaggande behorighet yrkeshogskola

Reach bilaga xiv


www.tullverket.se - Tullverket

Europaparlamentets och rådets förordning 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH-förordningen) publicerades i EU:s officiella tidning 30.12.2006. Efter detta har förordningen justerats och ändrats flera gånger om. Aktuell REACH-förordning Kandidatämnena uppfyller alltså kriterierna för förteckning på tillståndslistan enligt Artikel 57 (REACH), men har ännu inte upptagits i Bilaga XIV. Sådana ämnen ska enligt Artikel 59 förtecknas på en separat lista (alltså kandidatförteckningen), där de inväntar slutgiltig dom. Tillståndsprövning (bilaga XIV) Ämnen på kandidatförteckningen kan bli föremål för tillståndsprövning.


Fartygsbefal viii

Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/830 - Sverige Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091. Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11. Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008

Kandidatlistan. 2. Tillstånd, bilaga XIV. 3. Begränsningslistan (Förbud och restriktioner), bilaga XVII   När man verkligen vet hur farligt ämnet är så kan det komma upp på REACH Bilaga XIV – som vi kallar förbudslistan. Ämnen som finns med här har ett slutdatum  REACH nr. Förklaras i CLP-förordningen 1272/2008, bilaga VI, 1.2 Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV (Förteckning över ämnen för der  Husqvarna Group ger följande information om ämnen som fastställts kräva tillstånd av Europeiska kemikaliemyndigheten och de anges i bilaga XIV i REACH  14 feb 2020 11 nya ämnen har förts upp på bilaga XIV i Reach-förordningen och blir därmed tillståndspliktiga.

Reach (Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) har till stora delar ersatt den svenska kemikalielagstiftning som gällt fram till 1 juni 2007.Reglerna finns i en omfattande EG-förordning som skall tillämpas direkt av företagen. Reach innehåller 15 avdelningar med 141 artiklar och med 17 bilagor. Samtliga krav är juridiskt bindande.Betydligt fler företag

Ja Nej Vet ej Åtgärd Identifiera om ni använder några ämnen som finns med i bilaga XIV. Klargör vem det är som ska stå för tillståndsansökan. En ansökan om tillstånd ska ställas till ECHA. Om en nedströmsanvändare använder ett ämne i sin verksamhet som kräver tillstånd måste den KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 125/2012. av den 14 februari 2012.

om ändring av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), formellt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och Annex IV of Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) sets out substances that are exempted from the registration, evaluation and downstream user provisions of REACH as sufficient information is known about these substances that they are considered to cause minimum risk because of their intrinsic properties. reach compliance: annex xvii - restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, preparations and articles - ec 1907/2006, msds, sds, reach, pre-registration, einecs, elincs, cas number, ec inventory 2. Bilaga XIV - Sex ämnen som kräver tillstånd Den 17 februari 2011 beslutade den Europeiska kommissionen att föra in de sex första ämne-na i bilaga XIV till Reach. Inom tre till fem år får ämnena inte längre användas eller sättas ut på marknaden utan tillstånd. De första ämnena på bilagan är ftalaterna BBP, DBP och DEHP Note: these lists may be subject to changes as REACH annexes are updated or new methodologies become available. Information requirements: 1-10 tonnes a year For the lowest tonnage band, the information required is specified in Column 1 of REACH Annex VII, comprising certain physico-chemical data, toxicological information and ecotoxicological 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV och SFS 2008:245.